OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ (OWU)

organizowanej przez Nik Trips sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie obowiązujące od dnia 01.03.2020.

 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez spółkę Nik Trips sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 42-202, ul. Sosnowiecka 54, NIP: 5732856051, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Śląski go pod numerem 26528 (Organizator). (Impreza) oraz program imprezy podany na stronie internetowej www.niktrips.pl (Program) stanowią integralną część umowy pomiędzy uczestnikiem Imprezy (Uczestnik) a Organizatorem.
 1. Zaoferowane przez Organizatora połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. Uczestnikom będą przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Organizator zapewnia pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 3. Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Uczestnikom wpłat, gdyby Organizator stał się niewypłacalny. Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw znajduje się w dyrektywie (UE) 2015/2302.
 4. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta z chwilą zapłaty przez Uczestnika ceny za Imprezę. Wpłata jest jednoznaczna z akceptacją warunków Imprezy podanych w Programie oraz w korespondencji e-mailowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (Umowa).
 5. Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową o dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie oraz terminie ich dostarczenia do Organizatora. Brak dostarczenia dokumentów lub ich nieterminowe dostarczenie do Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianach danych osobowych, niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, w szczególności niemożność uczestniczenia Klienta w Imprezie ze skutkiem rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas Imprezy ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekraczania granic pomiędzy państwami, na terenie których ma miejsce Impreza, w szczególności paszportu, ważnej wizy w przypadku konieczności jej posiadania (o ile nie zapewnia tego Organizator).
 2. Jeżeli podczas Imprezy Uczestnik nadmiernie spożywa alkohol lub przyjmuje środki odurzające, lub ma zamiar podróżować motocyklem, samochodem lub innym środkiem lokomocji w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub po środkach odurzających Organizatorowi przysługuje prawo do wydalenia takiego Uczestnika z Imprezy. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Uczestnika.
 1. Uczestnik decydując się na udział w Imprezie wpłaca 100% ceny Imprezy. Wpłata jest rezerwacją miejsca na Imprezie.
 2. Płatność następuje poprzez system płatności w sklepie internetowym, lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w korespondencji e-mailowej z Uczestnikiem.
 3. Cena Imprezy obejmuje świadczenia i usługi wymienione w Programie jako wliczone w cenę Imprezy. Klient płaci dodatkowo za świadczenia i usługi nie wymienione w Programie. Cena Imprezy podana w Programie nie zawiera ubezpieczenia NNW.
 4. Cena Imprezy określona w Programie może być podwyższona, jeżeli nastąpi wzrost kosztów noclegów, czy wyżywienia. Cena Imprezy będzie podwyższona o kwotę, o jaką wzrosną w/w koszty, nie więcej niż 8% ceny. Cena jednak nie może być podwyższona w okresie mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. Podwyższenie ceny z w/w okoliczności nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 5. Organizator może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić jej warunki, jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Imprezy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie e-mailowej. Uczestnik niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w powiadomieniu, powinien w formie e-mailowej poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Imprezy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
 1. Uczestnik może przenieść swój udział w Imprezie na inną osobę, powiadamiając o tym Organizatora w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 2. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie. Rezygnacja dokonywana jest drogą e-mailową na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z Imprezy Uczestnik otrzyma: 100% zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku anulowania rezerwacji przed 30 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy; 10% zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy: 
 1. w przypadku braku określonego w Programie wymaganego minimum Uczestników, nie później jednak niż na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy;
 2. w przypadku wystąpienia siły wyższej;
 3. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
 4. gdy przyczyną odwołania Imprezy jest działanie siły wyższej lub brak wymaganego minimum uczestników, Klientowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania z tytułu niewykonania Umowy.
 1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy zostało ono spowodowane działaniem, lub zaniechaniem Uczestnika lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą.
 2. Jeżeli w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie usługa, stanowiąca istotną część programu tej imprezy, Organizator wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.
 3. Kolejność, lub zmiany realizacji programu imprezy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń drogowych (wypadki, kolizje), zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację programu, a także stwierdzenia innych zagrożeń dla życia lub zdrowia Klienta.
 4. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń Organizatora.
 5. Uczestnik w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w krajach, na terenie których odbywa się Impreza oraz obowiązujących tam zwyczajów.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora lub osób trzecich za szkody powstałe z winy Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub poniesienia kosztów naprawy szkody.
 7. Numer kontaktowy Organizatora podany jest na stronie www.niktrips.pl
 8. W przypadku gdy Organizator stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Organizator wykupił w AXA zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności, gwarancja numer 06.139.897 na rzecz Marszałka Województwa Śląskiego. Uczestnicy mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora dojdzie do odmowy świadczenia usług.
 9. Organizator oświadcza, że oferowane przez niego usługi nie są przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi i w złym stanie zdrowia.
 10. Usługi świadczone przez Organizatora obejmują wycieczki, które odbywają się albo na pojazdach dostarczonych przez Organizatora lub na pojazdach samych Klientów, w zależności od poszczególnych wycieczek, wyżywienie i zakwaterowanie może być zagwarantowane lub nie, o czy mówi szczegółowa oferta dotycząca danej wycieczki. W przypadku gdy Klient zabiera na wycieczkę swój własny pojazd, wówczas ponosi on wyłączną odpowiedzialność za to, by pojazd był w odpowiednim stanie technicznym i by spełniał wszelkie wymagania prawne.
 11. Jeżeli Klient zabiera swój własny pojazd, pojazd ten nie będzie dodatkowo ubezpieczony przez Organizatora.
 12. Organizator wyraźnie zaznacza, że w trakcie wycieczki Klient zobowiązuje się do zachowania szczególnej dyscypliny oraz uważnego przestrzegania instrukcji udzielanych przez upoważniony personel Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa, Klienci zobowiązują się do nie wyprzedzania innych uczestników podczas wycieczki, łącznie z częścią szkoleniową odbywającą się w ruchu drogowym na drogach publicznych, o ile nie zostaną poinstruowani inaczej przez odpowiedzialnego za nich opiekuna Organizatora.
 13. Organizator może udostępnić motocykl do wycieczki. Uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody na pojeździe powstałe z winy uczestnika. Drobne otarcia i zadrapania spowodowane przewróceniem lub upadkiem motocykla nie będą obciążać uczestnika. Szczegóły udostępnienia określa stosowna Umowa, zawierana przed rozpoczęciem wycieczki. Organizator oświadcza, że wszystkie dostarczane motocykle są w stanie technicznym umożliwiającym odbycie wycieczki. W przypadku wystąpienia usterki pojazdu podczas trwania wycieczki, pracownicy Nik Trips sp. z o.o. dołożą wszelkich starań, aby usterkę usunąć na miejscu, lub dostarczyć pojazd zastępczy. W przypadku, gdy usterka wystąpiła, nie z winy uczestnika i nie dało się jej usunąć, ani dostarczyć pojazdu zastępczego, zostanie zaproponowany Klientowi nowy termin odbycia wycieczki, lub zostanie zwrócone wynagrodzenie za niewykorzystane świadczenia.
 14. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych oznacza akceptację niniejszych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej (OWU).
 15. Organizator ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego motocykla uczestnika w dowolnej chwili.
 16. Zdjęcia i filmy video wykonane przez Organizatora, lub jego przedstawicieli w czasie wycieczki są własnością Nik Trips sp. z o.o.. Prawa autorskie należą do Nik Trips sp. z o.o.. Organizator może wykorzystywać wszelkie tego typu materiały do celów reklamowych i marketingowych. W przypadku materiałów, na których poszczególni uczestnicy wycieczki mogą zostać rozpoznani, wykorzystanie materiałów jest możliwe wyłącznie za ich zgodą.
 17. Uczestnicy wycieczki powinni być świadomi, iż istnieje większe ryzyko wypadku na luźnej nawierzchni, bezdrożach, ścieżkach, terenach położonych z dala od cywilizacji w obcych krajach, w rejonach wysokogórskich i pustynnych.
 18. W przypadku gdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własnym motocyklu, zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z wyłącznej lub przeważającej z winy Organizatora, lub jego przedstawicieli.
 19. Do zawartej między Organizatorem a Klientem umowy o świadczenie usług turystycznych stosuje się Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, t.j. z dnia 10 stycznia 2014 r., ustawę Kodeks Cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 20. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Organizatora: nik@niktrips.pl, lub pisemnie na adres: Nik Trips, Sosnowiecka 54, 42-202 Częstochowa. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana na wskazany adres osoby składającej reklamację.
 21. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest podmiot wskazany w punkcie 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.